INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI VERVIS - CENY PRĄDU

Ważne informacje dotyczące działań osłonowych w zakresie cen i stawek opłat za energie elektryczną w II półroczu 2019 r.

Małgorzata Lewandowska / 2019-07-25 17:00:00

 

Szanowni Klienci,

przypominamy, że podmioty spełniające przesłanki art. 5 ust. 1a, pkt 2-5 Ustawy z dnia  28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, którzy są...

- mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),

- szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),

- jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz  uczelnie publiczne  (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  

- innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 

winny złożyć do przedsiębiorstwa obrotu w terminie do 27 lipca 2019 r. oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do znowelizowanej Ustawy prądowej /wzór oświadczenia podpięty do niniejszej Informacji/, by móc skorzystać w II połowie 2019 r. z działań osłonowych polegających na utrzymaniu ceny za energię elektryczną na poziomie cen jakie były stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. 

Odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, nie składają  oświadczeń, gdyż automatycznie skorzystają z działań osłonowych w II półroczu 2019 r.  

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa winny złożyć wniosek do Funduszu Wypłat Różnicy Ceny o pomoc  de minimis. Podmioty te, pierwsze wnioski będą mogły złożyć po upływie trzeciego kwartału 2019 r. 

Oświadczenie można dostarczyć do nas na dwa sposoby:

- pocztą na adres: Vervis Spółka z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

- z uwagi na upływ czasu, drogą elektroniczną na adres: energia@vervis.pl /docelowo oczekujemy dostarczenia oryginału oświadczenia pocztą/.

Wzór oświadczenia.

O DACIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA DECYDUJE JEGO DATA WPŁYWU.

Energia do działania
7