USTAWA O CENACH PRĄDU - AKCYZA

Korekta ceny za energię elektryczną o wysokość różnicy stawki akcyzy

Małgorzata Lewandowska / 2019-09-24 13:00:00

 

Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 18.04.2019 r. Vervis Spółka z o.o. rozpoczęła z dniem 1 maja 2019 r. w rozliczeniach za pobór energii elektrycznej fakturowanie w niższej cenie versus cena umowna, o wysokość wynikającą z różnicy stawki akcyzy, tj. 12,23 zł/MWh.

Obniżenie ceny umownej za prąd o 12,23 zł/MWh było niewłaściwą interpretacją prawną zapisów Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 z późn.zm.) i tym samym nieprawidłowym posunięciem Vervis, bowiem ustawa ta nie wprowadza obowiązku pomniejszania ceny energii elektrycznej o różnicę w stawce akcyzy. Nakłada jedynie na przedsiębiorstwo obrotu obowiązek właściwego rozliczenia stawki akcyzy w nowej obniżonej wysokości: 5,00 zł/MWh, którą Vervis stosuje poprawnie począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Taka sytuacja wymusza przywrócenie bieżącej ceny za energię elektryczną do ceny umownej tj. zwiększenie jej o +12,23 zł/MWh.  Informujemy, że w najbliższych dniach otrzymacie  Państwo korekty do faktur wystawionych po dacie 1 maja br.  Powstałą niedopłatę za pobór energii elektrycznej prosimy uiszczać na rzecz Vervis w terminie podanym na fakturach korygujących.
Za powstałą sytuację serdecznie przepraszamy.
Wyżej cytowana ustawa  z dnia 28 grudnia 2018 r. gwarantuje Państwu dostosowanie
cen i stawek opłat za energię elektryczną do cen i stawek obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, o czym traktują art. 5 i 6 ustawy. Wykonując nałożone na nasze przedsiębiorstwo obowiązki ustawowe przesłaliśmy już Państwu aneksy do umów sprzedaży energii elektrycznej z propozycją zmiany warunków umowy, dostosowujące ceny i stawki opłat energii elektrycznej do poziomu z dnia 30 czerwca 2018 r.  Kolejnym etapem z naszej strony będzie wypłata na rzecz Państwa kwoty różnicy ceny za I półrocze 2019 r. i rekompensaty finansowej za II półrocze 2019 r. na zasadach opisanych w aneksach.  

Z poważaniem
Joanna Smolińska
Wiceprezes Zarządu

Załącznik w formacie PDF


Energia do działania
7