Maksymalna cena prądu

Jak skorzystać z ceny maksymalnej

Joanna Smolińska / 2022-11-14 00:00:00

 

Szanowni Państwo,

Vervis Spółka z o.o. informuje, że dniem  04.11.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243). 

Zgodne z zapisami  art. 3 ust. 2 Ustawy, podmiot uprawniony (sprzedawca energii) jest zobligowany do zastosowania w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym (odbiorca energii) ceny maksymalnej, tj. 785 zł/MWh w sytuacji gdy po dniu 23 lutego 2022 r. została zawarta nowa umowa sprzedaży, bądź zmianie uległy dotychczasowe warunki w zakresie ceny energii elektrycznej. Otwiera to możliwość skorzystania z rozliczenia kosztów energii elektrycznej po cenie maksymalnej 785 zł/MWh z mocą wsteczną, tj. od dnia zaistnienia w/w zmian /dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, firm o statusie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także innych podmiotów uprawnionych wskazanych w Ustawie/.

Powyższy przepis zgodnie z art. 7 Ustawy - co jest szczególnie istotne w przypadku klientów znajdujących się do 28 lipca br. w portfelu Vervis  - ma także zastosowanie, gdy odbiorca uprawniony korzysta z usług sprzedawcy rezerwowego

W związku z powyższym, mając na uwadze ponoszone przez Państwa, od dnia 29.07.2022 r. wysokie koszty za energię elektryczną pochodzącą od sprzedawcy rezerwowego, zachęcamy do skorzystania z nowego prawa i obniżenia rachunków za energię. 

Jedynym warunkiem otrzymania ponownego rozliczenia po nowej niższej cenie  jest złożenie Oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy, do podmiotu uprawnionego, w tym: sprzedawcy rezerwowego, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.  /wzór oświadczenia w załączeniu do komunikatu/. 

Skorzystanie z rozwiązań w/w Ustawy i złożenie stosowanego oświadczenia w celu rozliczenia energii elektrycznej po cenie maksymalnej 785 zł/MWh pozwoli Państwu w krótkim terminie odzyskać znaczącą część już poniesionych kosztów i zagospodarowanie środków w innej przestrzeni. Co więcej, w świetle przepisów Ustawy cena prądu w 2023 nie będzie mogła być wyższa niż cena maksymalna prądu co chroni uprawnionych odbiorców energii przed podwyżkami.

Zachęcamy do składania oświadczeń do podmiotów uprawnionych: elektronicznie, pocztą lub osobiście już teraz, nie czekając do ostatniego możliwego terminu, który przypominamy przypada z końcem listopada br. 

Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej - mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Służby Vervis pozostają w dyspozycji do udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień w zakresie interpretacji zapisów Ustawy i korzyści płynących dla Państwa z jej rozwiązań. 

Załącznik: Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych

Włocławek, 14.11.2022 r

Z poważaniem
Joanna Smolińska
Prezes Zarządu

Energia do działania
7